CZAROWNICA AGATA MIATA KOTA GOGATA

Anna Dymna & Korky Paul
ISBN: 83-90-68-84-2-5
Optimus Pascal Multimedia SA


Ten multimedialny, interaktywny I nowocze‹nie opracowany program dla dzieci od lat piìciu daje stokroÉ wiìksze moÛliwo‹ci zabawy i nauki niÛ wideo lub nawet tradycyjna ksiÅÛka. Oddziatuje wszechstronnie na zmysty dziecka poprzez barwne obrazki I dÛwiìki. Nie odbiera jednak dziecku aktywnsci, moÛe ono bowiem samodzielnie wtÅczyÉ animowany film, uruchomiÉ animacje, postuchaÉ zabawnych piosenek i wierszykw lub, przewracajÅc kartki ksiÅÛki, stuchaÉ opowie‹ci narratora. Program ten przypomina grì komputerwÅ, petnÅ niespodzianek, ale pozbawionÅ przemocy, rozwijajÅcÅ wyobraÛniì I sprawno‹É manualnÅ, oraz petnÅ tajemnic, urokliwÅ ba‹‡, jakÅ rodzice wieczorami opowiadajÅ swoim dzieciom. Ta napisana piekna polszczyznÅ, petna btyskotliwego humoru i zaskakujÅcych skojarze‡ bajka bawi i uczy.

Dawno temu na ko‡cu ‹wiata w petnym dziww czarnym zamku mieszkata czarownica Agata z czarnym kotem Gagatem...

Zamek czarownicy jast czarny I kot Gagat jest czarny. A czarny kot to ktopot. Ale od czeg Û sÅ czary zapisane w czarodziejskiej ksiìdze zaklìÉ.

W czarowni czarownicy wielki gar. Wyczaruje kaÛdy czar.

Kiedy czar czarownica rzuci I wypowie zaklìcie, baran, jeÛ lub ropucha wnet siì stanie ksiìciem. Zagurepagure pstryk!


MARZENIA ZLOTEJ RYBKI

Multimedialna Interaktywna Bajka Nie Tylko Dla Dzieci
Piotr Fronczewski & Korky Paul
ISBN: 83-906884-3-3

Optimus Pascal Multimedia SA

 


Bajka dla rodzicow, ktorzy chcÅ, by ich dzieci bawity siì ciekawie. To nowocze‹nie opracowana bajka petna btyskotliwego humoru, zabawnych piosenek, zaskakujÅcych dialog}w i niespodzianek. Program multimedialny, tÅczÅcy moÛliwo‹ci filmu animowanego i komisksu z barwnymi ilustracjami i tekstem w chmurkach. Program interaktywny, gdyÛ dziecko nie tylko stucha opowie‹ci i poznaje marzenia ztotel rybki, lecz takÛe uczestniczy w jej przygodach w zamku na dnie oceanu, w dodzi podwodnej, w samochodzie... Tu niemal kaÛdy element porusza siì lub zmienia ksztatt, wydaje r}Ûnorodne dÛwiìki, m}wi czy teÛ ‹piewa. Atutem bajki jest oryginalne opracowanie graficzne, piìkny jìzyk i ..przymruÛenie oka², kt}re sprawia, Ûe oglÅdajÅc jÅ nie moÛna przestaÉ siì ‹miaÉ. Ta bajka gwarantuje ‹wietnÅ zabawì dzieciom i ich rodzicom. A przecieÛ rodzice pragnÅ, by ich dzieci bawity siì ciekawie.


back